Спросить
Войти

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ»

Автор: Лантрат Олег Владимирович

УДК 004 DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.87.0.59

РОЗРОБЛЕННЯ МОБ1ЛЬНОГО ДОДАТКУ «М1СЬК1 ПАРКОВКИ»

Лантрат О.В., Сахно С.В., Шапошн1кова О.П. Харкчвський нацюнальний автомобшьно-дорожнш ун1верситет

Анотаця. Метою роботи е анал1з та розроблення вимог до тформацтног системи «М^сью парковки», а також гг реал1зац1я у вигляд1 додатку, який мае надавати серв1си для автовлас-никгв у процес пошуку парковки та власникам парковок тд час надання послуг автовласникам. Унасл1док роботи було сформульовано концепщю проекту та визначет його границ¡, розроб-лено вимоги до тформацтног системи, що розробляеться загалом та для вах модул1в, розроб-лено функщональну модель тформацтног системи та макет ттерфейсу додатку. Ключовi слова: тформацтна система, додаток, анал1з вимог, ¡стори користувача, сценар1й вар1анта використання, дерево функцт, макет ттерфейсу.

Вступ

Паркування автомобшв у мютах е серйо-зною проблемою. Зважаючи на рiзке зрос-тання кшькосп автомобшв, особливо гостро стоггь проблема нестачi мюць для паркування автомобшв у мегаполюах. Дисбаланс мiж пропозищею та попитом на паркування за-лежить вщ багатьох чинниюв. Нестача мюця для паркування, висок тарифи на паркування та перевантаженють, особливо середмють, транспортом - це лише кшька причин що-денних проблем з парковкою для власниюв автотранспортних засобiв.

Стан перелiчених проблем лише збшьшу-еться через неефективне використання пар-кувальних мюць та !х пошуку. Спроби пошуку паркувального мюця сво!ми силами лише забирають дорогощнний час та не дають сто-вщсотково1 вiрогiдностi на устх.

Тому зi збiльшенням трафiку, який про-порцiйно збiльшуеться iз зростанням насе-лення великих мiст, розроблення сервюу для пошуку паркувальних мюць е досить актуа-льним. Додаток, що розробляеться, надава-тиме можливють швидкого та зручного пошуку мюця для паркування за допомогою геолокацп.

Аналiз публiкацiй

У зв&язку з тим, що проблема паркування та оргашзацп паркувальних майданчиюв ду-же актуальна, особливо для великих мют, а також мае багато аспектов, кiлькiсть напрямiв наукових дослщжень, присвячених виршен-ню тих чи шших завдань, значна [1].

Води в пошуках паркувального мiсця створюють перешкоди, що призводить до конфлштних ситуацiй та ДТП [2]. Усе це так чи шакше впливае на добробут городян [3].

Проблема вдосконалення архггектурно-планувальних ршень щодо розмiщення мiсць для паркування, розглядалася в роботах [4-6].

У роботах [7-8] дослщжувався закордон-ний досвщ оргашзацп парковок у мютах та 1хнш вплив на безпеку руху.

Останнiм часом велика увага придшяеться напряму, так чи шакше пов&язаному з авто-матизацiею процешв, якi стосуються оргашзацп надання послуг парковки для автовлас-ниюв та надання послуг автовласникам для пошуку та вибору парковки. За даними дос-лщження американсько! компанп INRIX, яка спецiалiзуеться на аналiтицi мiського трафь ку, що були проведенi 2017 р., у спробах припаркуватися мешканщ мегаполюв витра-чають величезну кшькють часу. Згiдно з ци-ми дослщженнями води Нью-Йорка на по-шук парковки витрачають близько 107 год на рш, у Лондош та Франкфуртi 67 та 65 вщпо-вiдно. Така картина характерна для вах роз-винених кра1н та кра1н, що розвиваються

Для того щоб вирiшити цю проблему, за-стосовуються iнформацiйнi технологи -мобшьш додатки для пошуку парковок.

У сучасному свiтi вже юнують створенi додатки для вирiшення проблеми паркування. Таю додатки використовуються не тшьки в зарубiжних крашах, а й в Украш.

Було проаналiзовано низку найбiльш вь домих додатюв для пошуку парковки [9-12] за критерiями, якi покладенi в основу мобь льного додатку для пошуку паркувань у мют Харков1

Мета i постановка завдання

Метою роботи е визначення вимог до базового функцюналу для додатку «Мюью парковки», який мае передбачати мiнiмiзацiю

незручностеи для водив автотранспортних засоб1в у процес пошуку та розмщення ав-томобшя на парковщ шляхом надання актуально! шформацп власниками парковок про доступш паркувальш мюця, мюце розташу-вання маИданчика та Иого шфраструктурш характеристики.

Концепцiя та границ 1С «Мкьк парковки»

Концепщя та границ - це два базових елементи б1знес-вимог.

Концепщя продукту стисло описуе кшце-виИ продукт, який досягне заданих б1знес-цшей. Цей продукт може повнютю задоволь-няти б1знес-вимоги або бути тшьки частиною ршення [13, 14].

Таким чином формулювання концепцп шформацшно! системи «Мюью парковки» мае вигляд.

Для водив автотранспортних засоб1в, яким потр1бно розмщувати автотранспорт-ний зашб у мют Харюв шформацшна система «Мюью парковки» е единою точкою доступу до парковок та !хшх власниюв. Система надаватимете можливють прийняття запиту для пошуку парковки, приИняття запиту для надання послуги паркування, надання сервь су для вибору парковки та видавати квитан-щю про сплату за надання послуги. Ця система скоротить час на пошук вшьного мюця на найближчий вщ безпосереднього мюця розташування автомобшя парковщ, або за бажанням на парковщ, яка влаштовуе вод1я з шших причин. 1нформацшна система «Мюь-к парковки» буде розроблена з урахуванням недолтв наявних систем та адаптована до шфраструктурних особливостей мюта Хар-юв.

Для визначення границь проекту була розроблена контекстна IDEF0-дiаграма проце-с1в, яка в наИбiльш узагальненому виглядi описуе роботу системи, яку пронизують потоки, що зв&язують систему з навколишшм середовищем (рис. 1).

Декомпозищя процесiв передбачае побу-дову самодостатшх дiаграм для кожно! про-цедури. Процес пошуку парковки складаеть-ся з процешв, що виконуються послщовно:

- прийняти запит для пошуку парковки,

- прийняти запит для надання послуги паркування,

- надати сервюи для вибору парковки,

- надати послугу.

Вщповщно до цих процесiв розроблено дерево функцш або дерево цшей (рис. 2).

Рис. 1. Контекстна дiаграма

Рис. 2. Дерево функцш

Ус процеси першого рiвня виконуються згiдно з процесами взаемоди власника автотранспорту та узагальнено! ролi власника парковки. Пюля введення власником автотранспорту особистих даних, шформацп про автотранспорт та вибору способу сплати по-слуги з ушма необхщними реквiзитами, з одного боку, уведення власником парковки персональних даних та шформацп про пар-кувальний майданчик, з шшого боку, влас-ник автотранспортного засобу мае можли-вють обрати найбшьш зручну для нього парковку. Для вибору власнику автотранспортного засобу надаеться набiр критерив: мю-це розташування, iнфраструктурнi особливо-сп, цiна послуги та iн.

Пюля обрання парковки власник автотранспортного засобу мае сплатити послугу онлайн з наданням електронно! квитанцп. А також мае змогу скасувати замовлення з по-верненням кошив.

Пiсля визначення процешв контекстно! дь аграми вiдбуваеться перехщ до декомпозици, яка дозволяе визначити набiр дiИ, що може

зв&язати цi потоки та забезпечити виконання Bcix вимог.

Цей бiзнес-процес вiдображено на рис. 3 -побудова декомпозици контекстно! дiаграми.

Рис. 3. Декомпозиц1я процесу пошуку парковки

Розроблення вимог користувача

Незалежно вщ методологи розроблення, першим етапом е формулювання вимог до продукту. Набiр вимог е технiчним завдан-ням.

Одним iз способiв описання вимог до проекту е юторп користувача. Кожна iсторiя обмежена розмiром та складнютю. 1стори користувача - це шструмент для документу-вання вимог користувача до розроблення продукту, що описуе функцiональнiсть сис-теми з точки зору користувача з певною рол-лю й метою системи та мае сталу конструк-щю:

Як <роль/персона користувача> я <щось хочу отримати> <з певною метою>

Беручи за основу прийняту конструкцш та правила написання iсторiй користувача, було розроблено юторп користувача до проекту - мобшьний додаток «Мюью парковки». Користувачами шформацшно&х& системи е: Адмшютратор, Власник автотранспорту, власник парковки.

Слщ зауважити, юторп користувача фоку-суються на цшностях клiента iз вбудованою невизначенютю, яка спрямована на стиму-лювання спiлкування. Традицiйнi ж вимоги зосереджують свою увагу на варiантах екс-плуатаци системи, яка передбачае дет^зо-вану специфiкацiю системи. Варiанти вико-ристання спрямовують свою увагу на взаемоди мiж користувачем i системою, схи-ляючись до деталiзованоi специфкаци. Тоб-то варiант використання фжсуе угоду мiж учасниками системи про п поведiнку та описуе поведшку системи пiд час п вiдповiдей на запит одного з учасникiв, який зветься основною дiевою особою в рiзних умовах.

Варiанти використання як iнструмент розроблення вимог до проекту дуже корисш в робот в командь Так, для розробника цей документ дуже зручний, коли розгалужена вимога описана за допомогою основного та альтернативного потоку подш, де чггко сфо-рмульовано, хто, коли, що викликае та що отримуе в результат^ Для замовника цей документ е зрозумшим, тому вш вчасно може пiдтвердити: це саме те, чого вш чекае, або вносить корективи. Для тестувальниюв цей документ е готовим тест-кейсом.

У раз^ коли основний шструмент - юторп користувача, а необхщно описати певну складну функцiональнiсть або функшя мае багато нюансiв, ям слiд описати додатково, то виникае необхщнють застосувати опис у виглядi сценарiю.

У проектi «Мюью парковки» е чимало функцiй, якi потребують детального опису, тобто представлення специфжаци у виглядi варiантiв використання. Тому для аналiзу та документування функщональних вимог до проекту, окрiм специфжаци iсторiй користувача, використовувалося написання сценарив застосування, для чого було розроблено вщ-повiдний шаблон.

Розроблення макета мобшьного додатку

Розроблення макета або прототипування дозволяе представити вимоги у наочнш фор-мi, сформувати базову структуру системи та зрозумгги вимоги замовника по екранах та штерфейсах. Для цього було розроблено таю макети.

Головна сторшка додатку для власника автотранспорту. На головнш сторшщ мае бути присутнш заголовок «Зарееструйтеся або увiйдiть в особистий кабшет». Сторiнка мае мiстити двi кнопки: Реестрашя, Вхiд (рис. 4, а).

Сторшка форми реестраци мае мютити поля, як показано на рис. 4, б. Обов,язковi поля мають позначку «*» (така позначка пе-редбачена на всiх сторiнках штерфейсу, де поля обов,язковi до заповнення). Кнопка «Уперед». Мае два стани: неактивний - у ви-падку, якщо не поставленi обидва прапорця, або хоча б одне поле не заповнене; активний - у випадку, якщо в^ поля заповнеш, ус прапорцi поставленi.

Реестрацiя банювсько! картки. Сторiнка мае мiстити поля (рис. 5, а). Поле «mm/yy», мае мютити лише чотири цифри та один спе-щальний символ, а поле «CVV» мае приймати лише три цифри. Кнопку «Зарееструвати-ся» також мае лише два стани: активний та неактивний.

Рис. 4. Макет першо! сторшки та форми ре-естрацп в додатку Власника автотранспорту

Макет сторiнки Входу показано на рис. 5, б.

Рис. 5. Макет сторшки реестрацп банювсько!

картки та сторшки Входу

Обов&язковими полями для введення да-них е:

— «Номер телефону», що мае мютити 13 символiв;

— «Пароль», з яким Водш зарееструвався.

Поле «Забув пароль» активне завжди, поле «Увшти» активне лише у випадку, якщо власник автотранспорту заповнив поле з номером телефону та паролем.

Сторiнка пошуку. Фон сторшки вщобра-жаеться у виглядi мапи мiста (рис. 6, а). Поле для введення запиту на пошук мюця вщо-бражаеться у верхнш частинi екрана. Збоку вщображена кнопка для перегляду меню Власника транспортного засобу.

На полi вiдображаеться хрест для вида-лення запиту з поля. Хрест вщображаеться, якщо користувач уже ввiв символ. Також у рядку пошуку вщображаеться iконка для можливостi введення запиту за допомогою голосу. На сторшщ мае мiститися кнопка для визначення мюцерозмщення.

Сторiнка результатiв запиту. На сторшщ мае бути представлений список доступних мюць щодо запиту (рис. 6, б).

Marvel г j я 13:00

= Location x ф

<î>

Destination О

The Hermitage St. DIRECTIONS

< о □

Рис. 6. Макети сторшки пошуку та результа-пв запиту

Збер^аеться кнопка перегляду Меню власника автотранспорту на рядку в полi введення запиту. Користувач може ввести новий запит. На сторшщ представлена кнопка для застосування фiльтрiв. Фшьтр мютить пошук мюць поблизу мюцеперебування власника автотранспорту. Для кожного мюця представлена кнопка «ДеталЬ».

Сторшка перегляду деталей паркування (рис. 7, а). Сторшка мютить поле, у якому вщображаеться актуальна кшькють вшьних мюць на паркуванш, а також кнопка «Спла-тити», яка веде користувача на наступну сто-рiнку для оплати паркування.

Сторшка оплати (рис. 7, б). Випадаючий список мае мютити номер картки, яка зареес-трована та пункт для самостшного введення даних, у випадку, якщо користувач хоче сплатити шшою карткою, поля для введення шформацп щодо картки. У випадку, якщо користувач обрав картку, зареестровану в Иого акаунп, шформащя картки автоматично пiдставляеться в поля. Користувач мае запо-внити кшькють годин паркування в полi «Кь лькiсть годин». Кнопка «Сплатити» активна

лише у випадку, якщо користувач заповнив yci необхщш поля та поставив прапорець, та мае неактивний стан у випадку, якщо хоча б один елемент незаповнений.

Рис. 3. Макети сторшки деталей паркування та сторшки «Оплати»

Аналопчним чином було розроблено макети Адмiнiстративноi панел^ яка передбачае можливють реестрацп та входу, надавати статистичш вщомосп про iнтенсивнiсть ви-користання системи, iнформацiю про кшь-кiсть запитiв на послуги паркування та по-милки логшаци або входу в систему; та панелi власника парковки, яка мютить сторь нку реестраци та сторiнку перегляду статистики.

Висновки

Було проаналiзовано наявш розробки що-до виршення проблеми паркування автотранспорту. На пiдставi результатiв аналiзу була сформульована концепщя проекту «Мiськi парковки», визначеш ролi та характеристики користувачiв, розроблена контекстна дiагра-ма, дерево функцш, юторп користувача та виконана деталiзацiя деяких сценарпв засто-сування, а також розроблено макет штерфей-су користувача.

Розроблеш вимоги е першим етапом у процесi проектування додатку «Мюью парковки». На пiдставi вимог у подальшому бу-де виконано дизайн системи, програмування та тестування.

Лггература

1. Кравец А.Г., Скоробогатченко Д.А., Ага-задян А. Р., Недоступов Д.О. Разработка клиент-серверного приложения динамического управления навигацией на открытых парковках // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 1. С. 49-61.
2. Жиндаева В.В. Стихийные парковки: статистика и проблемы // Экономика и управление. 2016. № 1. С. 9-13.
3. Glazer A., Niskanen E. Parking fees and congestion // Regional Science and Urban Economies. 1992. Vol. 2, iss. 1. Р. 123-132.
4. Факки М.Ф. Методы формирования архитектурной среды паркинга // Architecture and Modern Information Technologies. 2010. № 1 (10). С. 9.
5. Глебушкина Л.В., Перетолчина Л.В. Выявление территориальных резервов реконструируемых микрорайонов для хранения автотранспорта // Системы. Методы. Технологии. 2012. № 1. С. 153-159.
6. Игнатьев Ю.В. Возведение автомобильных стоянок и парковок в крупных городах // Вестн. ЮУрГУ. 2012. № 17. С. 68-72.
7. Галкина Н.Г. Исследование городских парковок // Вестник ХНАДУ. 2010. № 50. С. 84-87.
8. Соловьев К.В., Кузьмина Д.В. Сравнительный анализ способов организации парковочного пространства в мегаполисах // Молодой ученый. 2016. № 29. С. 155-158. URL: https://moluch.ru/archive/133/37148/ (дата обращения: 05.11.2019).
9. URL: http://uaparking.com/
10. URL:https://androidapplications.ru/progra ms/7102-yandex-parkovki .html
11. URL: https://www.parkopedia.com/
12. URL: https://parkapp.ru/ru
13. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. Изд. 3-е, дополненное / пер. с англ. Москва: Русская редакция; Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. 736 с.
14. Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Москва: Вильямс, 2002. 448 с.

References

1. Kravets A.G., Skorobogatchenko D.A., Agaza-dyan A.R., Nedostupov D.O. Development of a client-server application for navigation dynamic control at open parking // Vestnik AGTU. Ser.: Upravlenie, vychislitelnaia tekhnika i informat-ika. 2018. № 1. P. 49-61.
2. Zyndaeva V.V. Stikhiynye parkovki: statistika i problem // ekonomika I upravlenie. 2016. № 1. P. 9-13.
3. Glazer A., Niskanen E. Parking fees and congestion // Regional Science and Urban Economics. 1992. Vol. 2, iss. 1. Р. 123-132.
4. Fakki M.F. Metody formirovania arkhitekturnoi sredy pafkinga // Architecture and Modern Information Technologies. 2010. № 1 (10). P. 9.
5. Glebushkina L.V., Peretolchina L.V. Vyiavlenie territorialnykh rezervov rekonstruiruemykh mikroraionov dlia khraneniia avtotransporta //

Sistemy. Metody. Tekhnologii. 2012. № 1. P. 153-159.

6. Ignatiev U.V. Vozvedenie avtomobilnykh sto-ianok I parkovok v krupnykh gorodakh // Vestn. UYrGU. 2012. № 17. P. 68-72.
7. Galkina N.G. Issledovanie gorodskikh parkovok // Vestnik KHNADU. 2010. № 50. P. 84-87.
8. Soloviov K.V., Kuzmina D.V. Sravnitelnyi analiz sposobov organizatsyi parkovochnogo pros-transtva v megapolisakh // Molodoi uchenyi. 2016. № 29. P. 155-158. URL: https ://moluch. ru/archive/133/37148/ (data obraschenia: 05.11.2019).
9. URL: http://uaparking.com/
10. URL:https://androidapplications.ru/progra ms/7102-yandex-parkovki.html
11. URL: https://www.parkopedia.com/
12. URL: https://parkapp.ru/ru
13. Wiegers K., Beatty J. Razrabotka trebovani k programmnomu obespecheniu. Isd. 3, dopolnen-noe. Moskva: Russkaia redaktcia; Sankt-Peterburg: BXV-Peterburg, 2014. 736 p.
14. Leffingwell D., Widrig D. Printcipy raboty s trebovaniami k programmnomu obespecheniu. Moskov: Wiliams, 2002. 448 p.

Лантрат Олег Володимирович, MaricTpaHT Харшвського автомобiльно-дорожнього унiверситету,

тел. +38-057-707-37-43,

e-mail: j onwick1791@gmail .com,

Сахно Свгешя Вячеславiвна, магiстрант Харк1вського автомобшьно-дорожнього унiверситету,

тел. +38-057-707-37-43,

e-mail: evgeniasakhno 12@gmail. com,

Шапошшкова Олена Павлiвна, к.т.н., доцент

кафедри комп&ютерних технологiй i мехатрошки,

тел. +38-057-707-37-43,

e-mail: shaposhnikovaep@gmail. com.

Харшвський нацюнальний автомобшьнодорожнiй унiверситет, 61002, Украша, м. Харкiв,

вул. Ярослава Мудрого, 25.

Разработка мобильного приложения «Городские парковки»

Аннотация. В современных мегаполисах вопрос наличия свободных парковочных мест имеет очень важное значение. Особенно проблемной для владельца автотранспортного средства является центральная часть города, где свободная территория практически отсутствует, а транспортные потоки возрастают. Поэтому наличие парковок и удобство при их выборе являются одним из наиболее важных критериев в использовании автомобиля для внутригородских поездок. С учетом того, что одной из проблем крупных городов является размещение автотранспорта в черте города, цель работы состоит в исследовании и решении одного из аспектов этого вопроса. А именно, минимизация неудобств для водителей автотранспортных средств в процессе поиска и размещения автомобиля на парковке путем предоставления актуальной информации владельцами парковок для предоставления услуги паркования автомобиля. В процессе проектирования были использованы методологию функционального моделирования IDEF0, унифицированный язык моделирования UML. Для решения поставленной задачи был проведен анализ состояния вопроса, а также проанализированы уже существующие разработки для решения этой задачи. Результаты анализа позволили выделить основные достоинства и недостатки существующих приложений. На основании результатов исследований была сформулирована концепция проекта «Городские парковки», определены роли и характеристики пользователей, разработана контекстная диаграмма, дерево функций, пользовательские истории, разработаны сценарии вариантов использования, а также разработан макет пользовательского интерфейса. Используя результаты, полученные в процессе исследований, были разработаны требования к системе, которая будет функционировать в г. Харьков. Разработанные требования являются первым этапом в процессе проектирования приложения «Городские парковки». На основании требований будет выполнен высокоуровневый дизайн системы, программирование и тестирование системы. Ключевые слова. Информационная система, приложение, анализ требований, истории пользователей, сценарий варианта использования, дерево функций, макет интерфейса.

Лантрат Олег Владимирович, магистрант Харьковського автомобильно-дорожного университета, тел. +38-057-707-37-43, e-mail: ionwick1791@gmail.com,

Сахно Евгения Вячеславовна, магистрант Харьковського автомобильно-дорожного ушвер-ситета, тел. +38-057-707-37-43, e-mail: evgeniasakhno12@gmail.com, Шапошникова Елена Павловна, к.т.н., доцент кафедры компьютерних технологий и мехатрони-ки, тел. +38-057-707-37-43, e-mail: shaposhnikovaep@gmail. com. Харьковський национальный автомобильно-дорожный университет, 61002, Украина, г. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25.

Development of "City parking" mobile application

Problem statement. Nowadays, the problem of free parking places in big cities has arisen drastically. The most problematic part of the city for car owners is the city centre with little space for parking and constantly growing car traffic. That is why the availability of parking lots and convenience of their choice are ones of the most important criteria for car usage for in-city trips. Goal. Considering that one of the biggest problems of big cities is parking, the aim of this project is investigation and solution of one of its aspects. Namely, minimizing the inconvenience for drivers of vehicles in the process offinding and placing a car in a parking lot by providing relevant information to parking owners. Methodology. During design stage IDEF0 function modelling methodology and Unified Modelling Language UML were used. Results. To solve the problem, an analysis of the state of the issue was carried out, as well as existing developments to solve this problem were analyzed. The results of the analysis highlighted the main advantages and disadvantages of existing applications. Based on the research results, the concept of the City Parking project was formulated, the roles and characteristics of users were determined, a context diagram, a tree of functions, user stories, scenarios of cases and a user interface layout were developed. Scientific novelty. Based on the research results, requirements to the information system that will operate in Kharkiv city were developed. Practical significance. The developed requirements are the first step in the design process of the application "City Parking". Based on the requirements, a high-level

system design, programming and testing of the system will be performed.

Lantrat Oleg, master Kharkiv National Automobile and Highway University, tel. +38-057-707-37-43, e-mail: jonw ick1791@gmail.com, 25, Sakhno Yevheniia, master Kharkiv National Automobile and Highway University, tel. +38-057-707-37-43, evgeniasakhno12@gmail.com, 25, Shaposhnikova Elena, candidate of technical sciences, Department of Computer Technology and Mechatronics, tel. +38-057-707-37-43, e-mail: shaposhnikovaep@gmail. com. Kharkiv National Automobile and Highway University, 25, Yaroslava Mudrogo str., Kharkiv, 61002, Ukraine.

іНФОРМАЦіЙНА СИСТЕМА ДОДАТОК АНАЛіЗ ВИМОГ іСТОРії КОРИСТУВАЧА СЦЕНАРіЙ ВАРіАНТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВО ФУНКЦіЙ МАКЕТ іНТЕРФЕЙСУ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ
Другие работы в данной теме:
Стать экспертом Правила
Контакты
Обратная связь
support@yaznanie.ru
ЯЗнание
Общая информация
Для новых пользователей
Для новых экспертов