Спросить
Войти

Взаємозв’язок карієсу зубів із фізичним розвитком дітейшкільного віку

Автор: Н.Л.Чухрай

УДК: 616.31-053.5-071.3

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАРІЄСУ ЗУБІВ ІЗ ФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

H. Л.Чухрай

Львівський національний медичний університет імені Данила Г алицького Резюме

Представлены результаты обследования 1301 ребенка г. Львова в возрасте 5-16 лет. Установлено, что высокие темпы прироста длины и массы тела, ОГК приходятся на 9-13 лет. При высоком приросте роста -13,37% у детей с 5 до 6 лет распространенность и интенсивность кариеса постоянных зубов в этот возрастной период возрастает в 11,65 и 16 раз соответственно. В результате проведенного исследования и анализа полученных результатов можно выделить три критических возрастных периода: 5-6 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.

The results of the examination of 1301 children in Lviv at the age of 5-16 years are presented. High growth rates of body length and weight occur at 9-13 years of age. At high increase of growth - 13.37% in children from 5 to 6 years - the prevalence and intensity of caries of permanent teeth at this age period increase by 11.65 and 16 times respectively. In the result of the conducted study and the analysis of the received data, three critical age periods were determined: 5-6 years, 11-12 years and 13-14 years.

Література

I. Безвушко Е.В. Комплексна оцінка стоматологічного здоров’я та фізичного розвитку дітей, що проживають у регіоні з комбінованим

впливом забруднення довкілля та дефіциту фтору і йоду / Е.В. Безвушко // Environment and Health. - 2010. - №1. - С. 45-47.

2. Воронцов И.М. Закономерности физического развития детей и методы его оценки / И.М. Воронцов. - М.,1986. - 55 с.
3. Квашнина Л. В. Здоровье детей младшего школьного возраста и их готовность к обучению / Л.В. Квашнина // Доктор.—2002.— № 5.— С. 88-91.
4. Майданник В.Г. Фізичний та психічний розвиток дітей / В.Г. Майданник, М.А. Дадакіна . - К.: УДМУ, 1993. - 104 с.
5. Моисеенко Р. А. Здоровье детей школьного возраста и первоочередные мероприятия по его улучшению / Р.А. Моисеенко // Здоровье женщины.— 2002.— № 3.— С. 55-59.
6. Физическое развитие детей младшего школьного возраста и факторы влияния на него / Л. В. Квашнина, В. П. Родионов, Ю. А. Маковкина [и др. ]// Здоровье женщины.— 2003.— № 1.— С. 78-81.
7. Бондарук А.Т. Оцінювання фізичного розвитку та його гармонійності у дітей молодшого шкільного віку / А.Т. Бондарук, О.А. Остапчук, Л.Й. Сидорчук // Медицина транспорту України. - 2007. - №3. - С. 51-53.
8. Katzmarzyk P.T. Climatic influences on human body size and proportions: Ecological adaptations and secular trends / P.T. Katzmarzyk, W.R. Leonard // Am. J. Phys. Anthropol. - 1998. - Vol.106 (4). - P. 483-503.

За даними статистики та наукових досліджень, останніми роками значно зменшилася частка здорових дітей [3,5,6]: серед молодших школярів вона становить 12,7 %, серед підлітків — 5,3%. Безперечно, що розпрацювання ефективних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей, базується на даних про стан їхнього здоров’я, а критерії фізичного розвитку та дані стоматологічних спостережень є об’єктивними показниками розвитку дитини [1,8].

Загальну оцінку фізичного розвитку дитини формують комплексна характеристика рівня вікового розвитку та інформація щодо морфофункціонального стану організму, який оцінюють, зіставляючи масу, довжину тіла й обвід грудної клітки з віковими показниками норми. Аналізуючи антропометричні показники, визначають рівень і

гармонійність фізичного розвитку.

Слід зазначити, що такі динамічні спостереження за розвитком дитини потрібні не лише для виявлення індивідуальних особливостей росту та дозрівання, темпу і гармонійного розвитку, вони також надають діагностичний критерій для своєчасного виявлення показань до поглибленого, спеціалізованого обстеження [7]. Проте без поглибленого вивчення дитячої популяції в кожному регіоні неможливі прогноз і розпрацювання ефективних лікувально-профілактичних програм.

Мета дослідження — вивчити рівень фізичного розвитку і його взаємозв’язок із показниками карієсу зубів у дітей шкільного віку.

Матеріал і методи дослідження. Для оцінки та аналізу фізичного розвитку (ФР) обстежено 1301 дитину 5-16- річного віку, які навчалися в шкільних закладах м. Львова. З них: 677 (52,04%) дівчаток і 624 ( 47,96%) хлопчики.

Для оцінки фізичного розвитку дітей проаналізовано антропометричні показники (маса, довжина тіла, окружність грудної клітки (ОГК) з нормативними за загальноприйнятою методикою [2]. Отримані результати проаналізовані за допомогою непараметричних методів із використанням центильних таблиць [4].

Для оцінки вірогідності між аналізованими статистичними величинами використовували критерій Стьюдента.

Результати дослідження. За результатами дослідження

встановлено, що від 5- до 16- річного віку (рис.1 ) у дітей спостерігається поступове збільшення довжини тіла від 113,09±0,46 см до 170,59±0,85 см (р<0,001), що, в середньому, склало 145,60±0,69 см, маси тіла- від 20,44±0,32 кг

Рис. 1. Середні показники зросту, ваги та ОГК у дітей до 60,05±1,01 кг (39,42±0,76 кг, у середньому) та об’єм грудної клітки - від 57,96±0,27 см до 88,56±0,75 см (72,94±0,62 см, у середньому). Було зафіксовано, що з 5 до 6 років довжина тіла збільшується на 7,78 см, потім показник зросту стрімко зростає до 13 років і становить 161,69±0,78 см, після чого ріст дещо сповільнюється. Криві ваги та ОГК мають плавний і хвилястий характер.

Проаналізовано приріст поширеності та інтенсивності карієсу зубів поряд із приростами зросту, ваги та ОГК (табл.1).

Таблиця 1

Приріст поширеності та інтенсивності карієсу зубів, зросту,

ваги та ОГК у віковому аспекті

Вік у роках

Приріст

поширеності

карієсу

постійних

зубів

Приріст інтенсивнос ті карієсу постійних зубів

Приріст

зросту

Приріст

ваги

Приріст

об’єму

грудей

у х разів у х разів у см у % у кг у % у см у %

5-6 11,65 16 7,78 13,37 3,22 6,74 2,67 10,5
3
6-7 2,41 2,91 5,67 9,75 2,21 6,74 2,59 7,23
7-8 1,19 1,13 6,18 10,62 1,85 7,91 3,09 6,05
8-9 1,33 1,38 5,09 8,75 2,42 7,25 2,87 7,91
9-10 1,09 1,44 6,04 10,43 2,27 11,59 4,59 7,42
10-11 1,10 1,17 6,73 11,57 3,77 12,63 5,00 12,3
2
11-12 1,14 1,17 4,02 8,46 3,97 10,83 4,29 12,9
8
12-13 1,04 1,27 6,16 10,59 3,9 10,48 4,15 12,7
5
13-14 1,00 1,12 3,92 6,74 2,73 11,47 4,54 8,93
14-15 1,05 1,17 2,64 4,54 1,37 3,46 1,37 0,07
15-16 1,03 1,06 3,04 4,56 4,54 11,04 4,37 13,8
6

Установлено, що найвищі темпи приросту довжини і маси тіла, ОГК припадають на 9-13 років, тобто препубертатний та пубертатний періоди.

Були зафіксовані такі темпи приросту показників довжини тіла: з 5 до 6 років - на 13,37%, з 7 до 8 років - на 10,62%, з 9-10 та 10-11 років - на 10,43%, відповідно із 12 до 13 років - на 10,59%. Усі інші вікові періоди відрізнялися менш вираженими річними приростами.

Характерно, що в період збільшення довжини тіла збільшується і вага тіла. Максимальний приріст показників ваги тіла, за нашими розрахунками, припадає на період із 10 до 11 років і збільшується на 12,63%. Піком збільшення ваги можна виділити період 9-14 років. У період із 14 до 15 років збільшення ваги припиняється і річний приріст складає 3,46%, проте в 15-16 років знову піднімається до 11,04%. Слід зауважити, що найнижчі показники приросту довжини тіла, ваги та ОГК виявлені в період 14-15 років.

Обхватні розміри частин тіла характеризують гармонійність розвитку людини в онтогенезі. Їх зміни свідчать про зміни м’язової маси дитини. Крива темпів приросту розмірів грудної клітки має хвилеподібний характер. Так, у період із 5 до 6 років ОГК збільшується на 10,53%, із 6 до 9 років приріст ОГК різко зменшується, потім із 10 до 13 років утримується на рівнях 12,32%, 12,98% і 12,75%. Надалі спостерігається зниження цього показника до 8,93% із 13 до 14 років і різке його падіння до 0,07% із 14 до 15 років. Слід зазначити, що з 15 до 16 років приріст ОГК різко зростає до 13,86%.

За результатами зіставлення показників приросту зросту, ваги та ОГК залежно від річних приростів поширеності та інтенсивності карієсу було встановлено, що при найвищому прирості зросту - 13,37% у дітей із 5 до 6 років поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у цей віковий період зростає в 11,65 і 16 разів, відповідно. У віці 6-7 років поширеність та інтенсивність карієсу зростають у 2,41 та 2,91 рази на фоні помірних показників річного приросту зросту, ваги та ОКГ, що може бути зумовлено пролонгованою дією факторів, які мали місце в 5-6-річному віці. У дітей 8-9 років показники поширеності та інтенсивності карієсу

постійних зубів зростають у 1,33 і 1,38 разів, відповідно, на фоні невиражених показників приросту зросту, ваги та ОГК. Натомість у 9-10 років показник інтенсивності карієсу постійних зубів зростає в 1,44 разу поряд із річними приростами зросту та ваги - 10,43% та 11,59%. У віці з 10 до 11 років виявлені всі три високі показники приростів - ваги, зросту та ОГК. Слід зазначити, що з 12 до 13 років поряд зі збільшенням приростів зросту, ваги та ОГК показник інтенсивності карієсу постійних зубів зростає в 1,27 разу.

Аналізуючи параметри фізичного розвитку залежно від статі, виявлено відповідні закономірності (табл. 2).

Аналіз вищезазначених показників залежно від статі показав, що в середньому цифровий показник зросту має тенденцію до переважання в хлопчиків - 147,29±0,97 см проти 144,20±0,69 см. У дітей 5-6 та 8-11 років хлопці були вищими і мали більшу масу тіла та ОГК, ніж дівчата. У обстежених 7-річного віку показники зросту, маси та ОГК у обох статей не мали відмінностей. У дітей 12 років ці три показники фізичного розвитку мають тенденцію до переважання в дівчат. З 13- до 16- річного віку в хлопців показники зросту та ваги достовірно вищі в дівчат.

З метою детального аналізу визначали приріст зросту у віковому аспекті залежно від статі. Так, сумарний приріст довжини тіла в дівчаток складає 52,95 см, натомість у хлопчиків - 63,54 см. Були визначені такі особливості приросту довжини тіла: в дівчаток із 5 до 12 років (рис. 2)

18т
16
1412
10
8
6
4
2
0
16,23
11,32__11,26

&12,22 12

24
11,47
10,69 7,21 6,66
5-6р. 6-7р. 7-8р. 8-9 р. 9-10р. 10 -11 р. 11-12р. 12-13р. 13-14 р. 14-15р. 15-16р.

□дівчатка Пхлопчики

Рис. 2. Темпи приросту показників зросту в дітей

показник приросту зросту переважає в дівчаток, а з 12 років - у хлопчиків. Найвищі показники темпів приросту в дівчаток виявлені в періоди: 5-6 років -на 16,23%, 9-10 та 10-11 років - на 12,22% і 12,24%, натомість у хлопчиків у 5-6 років - на 10,97%, 7-8 років - на 10,08%, 10-11 років та 1213 років - на 11,19% і 11,18% відповідно і в 13-14 років - на 10,69%.

Слід виділити 4 вікові періоди, порівнюючи цей показник у дівчат і хлопців: у віці з 5 до 6 років він переважає в дівчаток у 1,48 разу, з 11 до 12 років - у 2,01 разу, в хлопчиків цей показник переважає у віці з 13 до 14 років у 3,52 разу, з 15 до 16 років - у 31,71 разу.

Аналізуючи темпи приросту ваги в дітей у віковому аспекті (рис. 3), встановлено, що у всіх вікових групах, окрім дітей з 11 до 12 років, показник приросту ваги переважає в хлопчиків.

40 п 35 30 25 20 15 10 5-\\ 0
5-6 р. 6-7р. 7-8 р. 8-9р. 9-10р. 10-11р. 11-12р. 12-13р. 13-14р. 14-15р. 15-16р.

□дівчатка Щхлопчики

Рис. 3. Темпи приросту показників ваги в дітей

Найвищі темпи приросту ваги в дівчаток виявлено у віці з 11 до 12 років - на 18,29%, із 9 до 10 років - на 13,63% і з 12 до 13 років - на 12,89%. У хлопчиків найвищі показники виявлені з 10 до 11 років - на 28,01%, із 13 до 14 років - на 39,8% і з 15 до 16 років - на 23,23%.

Порівнюючи цей показник у дівчаток і хлопчиків, констатовано переважання його в хлопчиків - із 7 до 8 років - у 2,87%, із 10 до 11 років - у 2,60 разу, з 13 до 14 років - у 15,46 разу, з 15 до 16 років - у 3,02 разу, натомість у дівчат лише з 11 до 12 років - у 2,42 разу.

Аналіз темпів приросту окружності грудної клітки залежно від віку виявив найвищі показники в дівчаток з 11 до 12 років - на 17,66% і з 12 до 13 років - на 15,92% (рис.4).

18т
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17,04 15,82
5-6р. 6-7р. 7-8р. 8-9р. 9-10р. 10-11 р. 11-12р. 12-13р. 13-14р. 14-15р. 15-16р.

□ дівчатка □ хлопчики

Рис. 4. Темпи приросту показників ОГК у дітей

Порівнюючи показники цього параметра фізичного розвитку залежно від статі, виявили, що у віці з 11 до 12 років він переважає в дівчаток у 2,68 разу, у віці з 12 до 13 років - у 1,75 разу, натомість у хлопчиків ця перевага становить 6,53 разу у віці з 13 до 14 років.

Порівняння темпів приросту зросту, ваги та ОГК виявило, що з 11 до 12 років усі три показники суттєво вищі в дівчат, поряд із цим поширеність карієсу постійних зубів зростає в 1,05 разу (1,23 разу в хлопців), а інтенсивність - у 1,22 разу (1,57 разу в хлопців). Натомість у віці з 13 до 14 років вони переважають із великою різницею в хлопців за підвищення

поширеності карієсу постійних зубів у 1,01 разу (1,01 разу в дівчат) та

інтенсивності - в 1,22 разу (1,07 разу в дівчат).

Висновки

2. Установлено, що найвищі темпи приросту довжини і маси тіла, ОГК припадають на 9-13 років, тобто препубертатний і пубертатний періоди. Найнижчі показники приросту довжини тіла, ваги та ОГК виявлені в період 14-15 років.
3. За найвищого приросту зросту - 13,37% у дітей із 5 до 6 років поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у цей віковий період зростає в 11,65 та 16 разів відповідно. У віці 6-7 років поширеність та інтенсивність карієсу зростають у 2,41 та 2,91 рази на фоні помірних показників річного приросту зросту, ваги та ОКГ, що може бути зумовлено пролонгованою дією факторів, що мали місце в 5-6-річному віці. З 12 до 13 років поряд зі збільшенням приростів зросту, ваги та ОГК показник інтенсивності карієсу постійних зубів зростає в 1,27 разу.
4. Порівнявши темпи приросту зросту, ваги та ОГК, виявлено, що з 11 до 12 років усі три показники суттєво вищі в дівчат, поряд із цим поширеність карієсу постійних зубів зростає в 1,05 разу (1,23 разу в хлопців), а інтенсивність - у 1,22 разу (1,57 разу в хлопців). Натомість у віці з 13 до 14 років вони переважають із великою різницею в хлопців за зростання поширеності карієсу постійних зубів у 1,01 разу (1,01 разу в дівчат) та інтенсивності - в 1,22 разу (1,07 разу в дівчат).
5. За результатами дослідження та їх аналізом можна виділити 3 критичні вікові періоди: 5-6 років, 11-12 років і 13-14 років.

Таблиця 2

Параметри фізичного розвитку обстежених дітей в залежності від статі

Вік Ріст (см) Вага (кг) Об’єм грудної клітки (см)

(у роках) Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці

M±m M±m M±m M±m M±m M±m

5 111,85±0,67 114,23±0,62* 19,80±0,53 21,04±0,37* 57,36±0,42 58,52±0,34**
6 120,44±0,60 121,20±0,69* 22,78±0,75 23,37±0,57* 60,98±0,83 61,34±0,46*
7 126,43±0,76 126,67±0,79* 25,75±0,69 25,81±0,65* 63,21±0,73 63,59±0,73*
8 132,39±0,58 133,07±0,94** 28,01±0,66 29,82±0,84* 64,52±0,71 66,04±0,75*
9 136,84±0,82 138,93*±0,87 30,72±0,82 32,92±0,99* 66,75±0,90 68,71±0,90*
10 143,31±1,09 144,33±0,98* 35,66±1,07 36,87±1,27* 69,45±0,87 70,32±0,95*
11 149,79±1,00 151,44±1,30* 39,56±1,11 43,14±1,30* ** 73,39±1,03 74,02±1,02*
12 155,86±0,97 155,07±0,86* 46,19±1,15 44,83±1,24* 78,87±0,99 76,01±0,93*
13 161,20±,41 162,17±0,31*** 50,86±1,06 48,40±1,49* ** 83,81±0,78 78,76±1,24**
14 162,80±0,82 168,96±1,34** 51,79±1,19 57,31±1,97* ** 84,62±0,93 83,91±1,34*
15 164,69±0,85 173,54±1,52** 53,27±1,06 59,27±1,83* ** 84,69±0,86 83,97±1,23*
16 164,80±0,72 177,77±0,91** 56,05±1,23 64,47±1,44* * 88,39±0,89 88,75±1,24*

Всього 144,20±0,69 147,29±0,97*** 38,37±0,92 40,61±1,17* 73,01±0,83 72,83±0,93*

Примітка: * - р>0,05, ** - р<0,001, *** - р<0,05

Таблиця 3

Приріст поширеності та інтенсивності карієсу зубів, приросту зросту,

ваги та ОГК у віковому аспекту

Вік у Приріст поширеності Приріст

роках карієсу постійних інтенсивності Приріст зросту

зубів карієсу постійних ( у %)

(в Х разів) зубів (в Х разів)

Приріст ваги (У %)

Приріст об’єму грудей (у %)

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопц і Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці

5-6 7,44 - 8,0 1 16,23 10,97 8,22 10,41 11,67 9,33
6-7 2,04 2,79 2,50 3,44 11,32 8,61 8,2 10,9 7,19 7,45
7-8 1,31 1,03 1,3 0,91 11,26 10,08 6,24 17,91 4,23 8,11
8-9 1,23 1,5 1,34 1,43 8,41 9,23 7,48 13,85 7,19 8,84
9-10 1,08 1,17 1,33 1,64 12,22 8,5 13,63 17,65 8,71 5,33
10-11 1,08 1,08 1,24 1,08 12,24 11,19 10,76 28,01 12,7 12,24
11-12 1,05 1,23 1,22 1,57 11,47 5,72 18,29 7,55 17,66 6,59
12-13 1,02 1,05 1,32 1,19 10,09 11,18 12,89 15,95 15,92 9,10
13-14 1,01 1,01 1,07 1,22 3,03 10,69 2,57 39,8 2,61 17,04
14-15 1,03 1,07 1,18 1,13 3,57 7,21 4,09 8,76 0,23 0,20
15-16 1,03 1,01 1,12 1,01 0,21 6,66 7,67 23,23 11,93 15,82
кариес зубов дети физическое развитие tooth decay children physical development
Другие работы в данной теме:
Стать экспертом Правила
Контакты
Обратная связь
support@yaznanie.ru
ЯЗнание
Общая информация
Для новых пользователей
Для новых экспертов