Спросить
Войти

Возможность оценки риска загрязнения атмосферы и грунтов придорожного пространства автодорог

Автор: указан в статье

УДК 504:625.711.1:582.29:582.683.3

МОЖЛИВ1СТЬ ОЦ1НКИ РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГРУНТ1В ПРИДОРОЖНЬОГО ПРОСТОРУ АВТОДОР1Г

Н.В. Внукова, доцент, к. геогр. н., Г.М. Желновач, асшрант, О.С. Карпенко, магiстрант, ХНАДУ

Анотаця. Представлено метод б1о1ндикацИ& для оценки забруднення атмосферного середови-ща та придорожнього грунту.

Ключов1 слова: навколишне середовище, техногенний вплив, автомобыьна дорога, забрудення атмосфери, забруднення грунт1в, б1о1ндикац1я.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ГРУНТОВ ПРИДОРОЖНОГО ПРОСТРАНСТВА АВТОДОРОГ

Н.В. Внукова, доцент, к.геогр.н., А.Н. Желновач, аспирант, Е.С. Карпенко, магистрант, ХНАДУ

Аннотация. Представлен метод биоиндикации для оценки загрязнения атмосферы и придорожного грунта.

POSSIBILITY OF RISK ESTIMATION OF ATMOSPHERE AND SOILS CONTAMINATION OF MOTORWAYS ROADSIDE AREA

N. Vnukova, Associate Professor, Candidate of Geographical Sciences, G. Zhelnovach, postgraduate, O. Karpenko, magister, KhNAHU

Abstract. The method of bioindication for estimation of atmosphere contamination and roadside soils is represented.

Вступ

В сучасних умовах одним з важливих завдань для еколопв е arnni3 стану навколи-шнього середовища внаслщок ди на нього техногенних чинниюв. Забруднення атмосферного середовища та грунпв розглядаеться як рiзновид хiмiчного забруднення довкшля. Ця штенсивна дiя на бюсферу протягом три-валого часу може призвести до непередбачу-ваних шюдливих наслщюв, зумовлених, як

правило, недостатшми спостереженнями та недоощнкою ступеня навантаження. Оскшь-ки автотранспортний комплекс - один з головних чинниюв забруднення навколиш-нього середовища, проблема ощнки атмосферного та грунтового забруднення примап-стральних територiй е актуальною.

Техногенний вплив автомобшьних дор^ за-гального користування, aвтомобiльного транспортного потоку, а також дорожньобудiвельних машин i MexaHÍ3MÍB на придо-рожнi демоекосистеми i е дуже складним та багатогранним.

Вплив автомобiльно-будiвельного комплексу на навколишне середовище супроводжуеться не лише потребою природних ресурсiв, але й забрудненням природних компонент. Кож-ний з технолопчних процесiв будiвництва автомобшьно! дороги тдсилюе iстотне еко-логiчне навантаження на навколишне приро-дне середовище [1].

Аналiз публiкацiй

Для отримання об&ективно! картини забруд-нення навколишнього середовища необхiднi дослiдження у двох напрямах. По-перше, повиннi удосконалюватися методи шструме-нтального хiмiчного аналiзу; по-друге, дощ-льно бiльш широко використовувати бю-iндикатори.

Розробка методiв б^ндикаци для виявлення мутагенносп середовища, що мають ушвер-сальний характер i володдать високою пропускною спроможнiстю, масштабно викори-стовуеться у всiх кра!нах Свропи. Слiд зазначити, що при ощнщ стану навколишнього середовища дослщниками свiту вико-ристовуються рiзнi тест-системи (бюндика-тори) - вщ бактерiй до ссавцiв [2].

Зпдно з оглядом зарубiжних джерел, на сьо-годнi для оцiнки стану навколишнього середовища застосовуеться метод бюшдикаци. Дослщники вивчали вплив забрудненост атмосфери викидами автомобшьно-дорож-нього комплексу Еревану на частоту сомати-чних точкових мутацiй у традесканцп. У пунктах, де тдвищена iнтенсивнiсть руху автотранспорту, частота мутацш у традесканцп перевищувала контроль в 4,8-8,5 раза. Використовування тако! тест-системи реко-мендують як експрес-метод на першому ета-m в системi генетичного мошторингу забру-днень навколишнього середовища.

У рядi кра!н, зокрема в Нщерландах, морфо-логiчнi шдикатори використовуються в нащ-ональнiй ^CT^i монiторингу вже бiльше 10 роюв. Мутагенний ефект атмосферного пов> тря поблизу автодорожшх комплексiв впер-ше був вивчений в США з використовуван-ням трьох тест-систем: кукурудзи (Zea mays), традесканцп (Trade scantia) та ентеробактерп (Salmonella).

Для вивчення б^ндикаци лишайникiв трансплантати почали застосовувати в 1950— 1960-i рр. Першi методично коректнi лiхено-iндiкацiйнi дослщження з використанням трансплантатiв були проведеш в США та Нiмеччинi.

З досвщу закордонних дослiджень вщзначи-мо, що для штегровано! оцiнки рiвня забруд-нення навколишнього середовища токсични-ми речовинами використання методiв бюшдикаци е актуальним завданням сучас-ностi [3].

Мета та об&ект дослiдження

Метою дослiдження е оцшка впливу автомобшьно! дороги на атмосферне середовище та придорожнш грунт методом бюшдикаци.

Як об&ект дослщження було обрано дшянку мапстрально! автомобшьно! дороги М-03 Ки!в-Харюв-Довжанський, що проходить через с. Нестеренки Харювського району Харювсько! областi.

Характеристика дослщжуваноТ дороги

Автомапстраль М-03 з&еднуе столицю Укра!ни з И схщним кордоном з Росшською Федеращею, проходить територ1ями Ки!всь-ко!, Полтавсько!, Харювсько!, Донецько! та Лугансько! областей, забезпечуючи мюцеве та транзитне автотранспортне сполучення центрального та схщного регюшв кра!ни, а також м1жнародш пасажиро- 1 вантажопере-везення. Довжина дшянки в межах Харюв-сько! област становить 251,136 км. Кр1м того, у склад1 технiко-економiчного обгрунту-вання (ТЕО) передбачеш обходи населених пунктiв с.м.т. Валки, с. Високий, Ржавець, Хорошеве, Безлюдiвка, Баба!, м. Чугу!в, с. Клугино-Башкирiвка, м. 1зюм [4].

Дослщжувана дiлянка дороги, що проходить через с. Нестеренки, е типовою для дано! автодороги. Вона безпосередньо впливае як на природш об&екти, так i на сощально-еконо-мiчнi умови життя населення.

Визначення р1вня впливу автомобшьноТ дороги на повiтря методом лiхеноiндикацil

Для оцiнки якостi атмосферного пов^ря в зонi об&екта впливу були проведет експерименти за методом лiхеношдiкацil, способом «лшшних перетинань» [5].

В табл. 1 представлен результати вщсотко-вого значення проективного покриття ли-шайникiв. Бюшдикатори - лишайники реа-гують на забруднення атмосферного середовища двоокисом сiрки.

Таблиця 1 Розрахунок проективного покриття лишайниюв

За табл. 2 було визначено рiвень забруднення атмосферного середовища залежно вiд проективного покриття та частоти зустрiчально-стi окремих видiв лишайникiв.

Таблиця 2 Р1вень забруднення атмосферного повгтря на д1лянщ дороги

В результатi проведення розрахунку загаль-ного значення проективного покриття ли-шайниюв отримали 38,82 %, що, згiдно з табл. 2, свщчить про середнiй рiвень забруднення повгтряного басейна придорожнього простору.

Визначення р1вня впливу автомобшьноТ дороги на придорожнiй грунт методом фнтошдикацп

Для оцшки ф^отоксичносп грунту в зош впливу були проведенi експерименти за методом ф^ошдикацп з використанням бюш-дикатора рослини - крес-салату [5].

Цей бiоiндикатор реагуе на забруднення грунту важкими металами, в-першу чергу свинцем.

Спочатку насшня крес-салату були перевiре-нi на всхожiсть. Отримавши 95 %-ву всхо-жiсть, в зош об&екта впливу були вщбраш проби придорожнього грунту в трьох точках: на вщсташ 1 м, 30 м та 100 м вщ дороги.

Протягом 14 дшв вели спостереження за про-ростанням насшня в дослщжуваному суб-стракп.

Результати всхожостi насiння крес-салату наведет в табл. 3.

Таблиця 3 Результат всхожост1 насшня залежно в!д вщстат автодороги та р1вень забруднення грунту

Ыдстань ввд автодороги, м Всхожють, % Р1вень забруднення грунту

1 10 Сильний
30 15 Сильний
100 45 Середнш

З аналiзу даного експерименту було визначе-но, що стан придорожнього грунту в точках на вщстанях 1 м та 30 м вщ дороги характеризуемся сильним рiвнем забруднення свин-цем (спостерiгали загибель проростюв, всхожiсть насiння слабка), а в точщ на вщ-сташ 100 м вiд дороги - середшм рiвнем за-бруднення придорожнього грунту.

Висновки

Аналiз дiлянки мапстрально! автомобшьно! дороги М-03 Кшв-Харюв-Довжанський, що проходить через с. Нестеренки, проводився для визначення рiвня впливу автомобшьно! дороги на навколишне середовище експери-ментальним методом. В ходi роботи були проведенi:

- оцшка стану атмосферного повiтря в зош об&екта впливу методом лiхеноiндикацi! (по двоокису арки);

- оцшка стану придорожнього грунту за за-брудненням важкими металами методом бюВид лишайников накипний - Arctoparmelia

centrifuga

№ Проективне № Проективне

дерева покриття, % дерева покриття, %

1 34,84 6 56,0
2 26,66 7 37,5
3 54,03 8 44,8
4 40,63 9 22,9
5 18,37 10 52,5

Яшсний р1вень забруднення повгтря Проек-тивне покриття Частота зустр1чальносп

Дуже високий «Лишайникова пустеля» До 10-15 % Р1дко, одиноч-m талломи

Високий «Зона пригш-чення» До 20-25 % Часто, м1сцями дуже часто

Середнш До 50 % Дуже часто, домшант

Низький «Зона нормально! життед1яль-ност1» До 80 % Дуже часто, домшант

шдикаци по рослиш - iндикатору крес-салату (по свинцю).

В результат проведеного аналiзу та розраху-нюв визначаемо, що стан атмосферного пов> тря в районi впливу дослщжувано! дiлянки за показником двоокису шрки характеризуеться як помiрно-забруднений. Показник вмюту свинцю в придорожньому грунтi в точках на вщсташ 1 м та 30 м свщчить про сильне за-бруднення, що говорить про небезпечне еко-лопчне становище. Проте в точщ на вiдстанi 100 м вщ автодороги вiдзначаеться середнш рiвень забруднення придорожнього грунту.

Л^ература

1. Канiло П. М. Автомобшь та навколишне

середовище / П. М. Каншо, I. С. Бей, О. I. Ровенський. - Харюв : Прапор, 2000. - 304 с.

2. Клименко М. О. Метролопя, стандартизащя i сертифшащя в екологи : пiдручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. - К. : Академiя, 2006. - 366 с.
3. Рамане В. Я. Методы анализа почв и растений / В. Я. Рамане, Т. А. Куницкая. -Рига : Зинантне, 1987. - 174 с.
4. Технiко-економiчне обгрунтування розвитку автомобшьно1 дороги за напрямком Кшв-Харюв-Довжанський. Том 6 (книга 3 з 5) / Оцшка впливу на навколишне середовище (Харювська область). - Хар-юв : Укрд^одор, 2006. - 154 с.
5. Багдасарян А. С. Биотестирование почв

техногенных зон городских территорий с использованием растительных организмов: дис...канд. биол. наук 03.00.16; РГБ ОД, 61:05-3/1360 / Багдасарян Александр Сергеевич. - Ставрополь, 2005. -159 с.

Рецензент: В.О. Юрченко, професор, д.т.н., ХНАДУ.

Стаття надшшла до редакци 5 листопада 2009 р.

НАВКОЛИШНє СЕРЕДОВИЩЕ ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ АВТОМОБіЛЬНА ДОРОГА ЗАБРУДЕННЯ АТМОСФЕРИ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТіВ БіОіНДИКАЦіЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ТЕХНОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Другие работы в данной теме:
Стать экспертом Правила
Контакты
Обратная связь
support@yaznanie.ru
ЯЗнание
Общая информация
Для новых пользователей
Для новых экспертов